Home Оголошення Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади селища Нове

Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади селища Нове

192

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Новенської селищної ради від ________________№____

Це Положення визначає порядок реалізації прав територіальної громади селища Нового у сфері орендних відносин, визначених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», Господарським і Цивільним кодексами України та рішеннями селищної ради.

Розділ 1. Загальні положення

1.1 Право управління майном комунальної власності від імені територіальної громади селища Нового здійснює Новенська селищна рада м. Кропивницький.

1.2 Положення регулює порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади селища Нового та визначення орендної плати.

1.3 Об’єктами права комунальної власності територіальної громади селища Нового, на які поширюється дія цього Положення є:

– цілісні майнові комплекси;

– нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);

-інше окремо індивідуально визначене майно (транспортні засоби, технологічне обладнання, устаткування тощо).

1.4 Об’єктами права комунальної власності територіальної громади селища Нового, на які не поширюється дія цього Положення є:

– природні ресурси, грошові кошти.

1.5 Орендодавцями майна комунальної власності територіальної громади селища Нового можуть бути:

– виконавчий комітет Новенської селищної ради;

– суб’єкти, за якими закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління;

– Комунальне підприємство «НОВЕНСЬКЕ» як балансоутримувач;

1.6 Орендарями майна комунальної власності територіальної громади селища Нового можуть бути господарські товариства, підприємства, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав та особи без громадянства

1.6.1 Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди майна комунальної власності територіальної громади селища Нового з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

1.6.2 Громадяни та юридичні особи іноземних держав та особи без громадянства, які мають намір отримати майно в оренду, перед поданням заяви про це повинні зареєструвати свою діяльність відповідно до Законодавства України.

1.7 Орендар не має права передати в суборенду нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно, якщо інше не передбачено договором оренди.

1.8 Ініціатива щодо передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади селища Нового може виходити від фізичних та юридичних осіб, а пропозиція, щодо передачі майна комунальної власності територіальної громади може надходити від орендодавців, зазначених у пункті 1.5 цього Положення, а також від власника комунального майна – Новенської селищної ради.

Розділ 2. Порядок передачі майна в оренду

2.1 Для укладення договору оренди Орендар зобов’язаний на протязі одного місяця з дня прийняття рішення власника або уповноваженого ним органу надати Уповноваженій особі слідуючі документи:

  • експертну оцінку об’єкту оренди;
  • акт майнового страхування орендованого майна;
  • розрахунок орендної плати, здійснений балансоутримувачем;
  • копію платіжного документу про сплату авансового платежу в розмірі місячної орендної плати на рахунок балансоутримувача об’єкту оренди.

При недотриманні строку подання документів без поважних причин рішення власника про дачу дозволу щодо укладення договору оренди майна комунальної власності територіальної громади сел.. Нового підлягає скасуванню, про що в 10 денний строк письмово повідомляється заявник.

2.2. За наявності заяви щодо оренди цілісного майнового комплексу та оренди об’єктів комунального майна в яких працює трудовій колектив Орендодавець у триденний термін повинен повідомити про це трудовий колектив підприємства, його структурного підрозділу, щодо майна якого подано заяву про оренду.

2.3. Трудовий колектив протягом п’ятнадцяти днів, враховуючи день отримання повідомлення про наявність заяви щодо оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, має право прийняти рішення про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, утворити господарське товариство та подати Орендодавцю у встановленому порядку заяву щодо оренди відповідного майна або надіслати Орендодавцеві висновки про умови договору оренди даного майна.

2.4. Орендодавець протягом п’яти днів після погодження умов договору оренди з трудовим колективом щодо оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, а вразі якщо заява про оренду майна не потребує узгодження, протягом 15 днів після дати її реєстрації розміщує в офіційних друкованих засобах масової інформації та на веб-сайтах орендодавців оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.

2.5. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення Орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

2.6. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв Орендодавець, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводить і укладає договір оренди із заявником, а в разі надходження двох і більше заяв Орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

2.7 У разі, коли термін договору оренди майна закінчується, він може бути продовжений без застосування конкурсної процедури за умови, коли орендар належно виконував свої обов’язки за договором оренди.

2.8. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.

2.9 Конкурс не проводиться при наданні в оренду майна бюджетним установам та організаціям, а також при наданні в оренду цілісного майнового комплексу чи його структурного підрозділу трудовому колективу. У разі наявності пропозиції щодо розміщення бюджетних установ і організацій або заяви про оренду безпосередньо від бюджетної установи, організації, Ворзельська селищна рада укладає договір оренди майна з відповідною бюджетною установою, організацією.

2.10. Укладення договору оренди із суб’єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій тощо) під час та на період виборчої кампанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до Орендодавця.

2.11. Порядок та умови проведення конкурсу визначені в Порядку про проведення конкурсу на право укладення договору оренди майна комунальної власності територіальної громади селища Нове.

Розділ 3.   Передача майна в суборенду

3.1. Дозвіл на передачу майна орендарем в суборенду здійснюється за рішенням виконавчого комітету Новенської селищної ради.

3.2. Строк дії договору суборенди не повинен перевищувати строк дії договору оренди.

3.3. Договір суборенди укладається між орендарем та суборендарем.

Розділ 4. Порядок укладення договорів оренди

4.1 Договори оренди майна комунальної власності територіальної громади укладаються у порядку, визначеному законодавством України, з урахуванням уточнень і особливостей, передбачених цим Положенням.

4.2 Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди нерухомого майна. Типовий договір оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади затверджується Новенською селищною радою. Сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати та вносити додаткові умови.

4.3 Розбіжності, що виникають при укладенні договору оренди, вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

4.4 Термін договору оренди визначається за погодженням сторін.

4.5 Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов’язки, має переважне право, за інших рівних умов, на продовження договору на новий термін за умови відсутності заборгованості по орендній платі згідно із ст.17 Закону України „Про оренду державного та комунального майна ” .

При продовженні договору на новий термін заявник подає документи, передбачені п.2.1. даного Положення.

Оцінка об’єкта оренди передує укладенню договору оренди. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди на наступний термін остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться нова оцінка об’єкта оренди.

4.6 Договір оренди окремого індивідуально визначеного майна (транспортного засобу, устаткування) укладається сторонами у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Розділ 5. Орендна плата.

5.1. Орендна плата є обов’язковим фіксованим платежем, який орендар вносить балансоутримувачу незалежно від наслідків господарської діяльності. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди, укладеним між Орендодавцем та орендарем відповідно до даного Положення.

Початок нарахування орендної плати та інших платежів, пов’язаних з орендою майна, починається з дати підписання акта приймання-передачі об’єкта оренди, який підписується орендодавцем та орендарем.

Нарахування орендної плати припиняється з дати підписання акта приймання передачі об’єкта оренди від орендаря до орендодавця після припинення договору оренди.

Орендна плата за оренду майна визначається відповідно до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади селища Нове (далі Методика) . Розмір орендної плати за користування майном, право на яке набувається на конкурсних засадах, визначається за результатами конкурсу.

5.2. Розмір орендної плати змінюється Орендодавцем в односторонньому порядку протягом терміну дії договору оренди, у разі зміни Положення та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України та рішеннями Новенської селищної ради. Орендна плата не враховує вартість експлуатаційних витрат, плати за землю, податку на додану вартість, вартість комунальних послуг, які сплачуються окремо в розмірах та порядку, встановленому чинним законодавством.

5.3. Стартовий розмір орендної плати – це розмір орендної плати, який визначається за формулою відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 786 від 4 жовтня 1995 року «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції до її розподілу» (із змінами та доповненнями).

5.4. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між Орендодавцем та Орендарем, який не може бути нижчим від стартового розміру.

5.5. Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

5.6. У разі визначення Орендаря на конкурсних засадах орендна плата розраховується відповідно до цього Положення та Постанови Кабінету Міністрів України № 786 від 4 жовтня 1995 року «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції до її розподілу» зі змінами та застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

5.7. У разі визначення Орендаря без проведення конкурсу розрахунок стартової орендної плати проводиться відповідно до цього Положення та Постанови Кабінету Міністрів України № 786 від 4 жовтня 1995 року «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції до її розподілу» зі змінами.

5.8. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю підприємство, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно.

5.9. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

5.10. Платіжні документи на перерахування до бюджету або Орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

5.11. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

5.12. Плата за оренду майна територіальної громади селища Нового, що знаходиться на балансі Новенської селищної ради спрямовується на рахунок Новенської селищної ради у повному обсязі. Плата за оренду майна територіальної громади селища Нового, що знаходиться на балансі КП «НОВЕНСЬКЕ» спрямовується на рахунок комунального підприємства у повному розмірі.

Розділ 6. Методика розрахунку стартової орендної плати.

6.1. . Методика розрахунку орендної плати за майно територіальної громади селища Нового, яке передається в оренду (далі – Методика), розроблена з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці) та окремого індивідуально визначеного, в тому числі нерухомого (нежилих будівель, споруд, приміщень) майна підприємств, а також майна, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації) (далі – об’єкт оренди).

6.2. Методика визначає механізм розрахунку орендної плати за користування об’єктом оренди, що належить до комунальної власності територіальної громади селища Нового (далі – майно).

6.3. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди між орендодавцем та орендарем.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого конкурсу.

6.4. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальне підприємство, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно.

6.5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

– визначається розмір річної орендної плати;

– на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, який фіксується у договорі оренди;

– розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

6.6. У разі, коли термін оренди менший за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі, коли термін оренди менший за одну добу – погодинна орендна плата.

6.7. Орендар сплачує орендну плату згідно з розрахунком орендної плати, що є невід’ємною частиною договору оренди.

Розрахунок орендної плати здійснюється підприємством та затверджується відповідним орендодавцем.

6.8. У разі оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна розмір річної орендної плати визначається за формулою, крім об’єктів, за які встановлена орендна плата в розмірі 1 грн на рік:

Опл = Вп х Сор,

де Опл – річна орендна плата без ПДВ, грн;

Вп – вартість орендованого майна згідно з висновком про вартість майна, без ПДВ, грн;

Сор – орендна ставка, визначена згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 786 .

6.9. Розмір річної орендної плати за об’єкт оренди – цілісний майновий комплекс визначається за формулою:

Опл = Во х Сор.ц,

де Опл – розмір річної орендної плати, грн;

Во – вартість цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, що передається в оренду, згідно з актом оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, грн;

Сор.ц – орендна ставка за використання об’єкта оренди, визначена згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 786 .

6.10. Розмір стартової орендної плати розраховується на основі розміру річної орендної плати (Опл), визначеної в пунктах 6.8 – 6.9. Розмір стартової орендної плати за один місяць розраховується за формулою:

Опл.міс1.ст. = Опл / 12,

де Опл.міс1.ст. – стартова орендна плата за 1 місяць.

Розмір стартової орендної плати за 1 добу визначається за формулою:

Опл.доб1.ст. = Опл.міс1.ст./30 х 1,25;

де Опл.доб1.ст. – стартова орендна плата за 1 добу.

Розмір стартової орендної плати за 1 годину визначається за формулою:

Опл.год1.ст. = Опл.доб1.ст./24 х 1,25,

де Опл.год1.ст. – стартова орендна плата за 1 годину.

6.11. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладання договору оренди (крім передачі в оренду на конкурсних засадах) чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

Опл.міс1. = Опл.р / 12 х Іп.р. х Ім1.,

де Опл.р. – річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн;

Іп.р – індекс інфляції за період з дати незалежної оцінки майна до дати укладання договору або перегляду розміру орендної плати;

Ім1. – індекс інфляції за перший місяць оренди.

6.12. Розмір місячної орендної плати за перший місяць при передачі в оренду на конкурсних засадах розраховується за формулою:

Опл.міс1.к = Опл.п. х Ім1.,

де Опл.п. – орендна плата за 1 місяць, запропонована переможцем конкурсу за всією площею об’єкта оренди, грн;

Ім1. – індекс інфляції за перший місяць оренди.

6.13. Розмір місячної орендної плати за наступний місяць розраховується шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Розмір місячної орендної плати за поточний місяць розраховується за формулою:

Опл.міс.п. = Опл.міс.п-1. х Ім.п.,

де Опл.міс.п-1 – місячна орендна плата за попередній місяць;

Ім.п. – індекс інфляції за поточний місяць оренди.

6.14. Розмір орендної плати за 1 добу розраховується за формулою:

Опл.доб1. = Опл.міс1./Кд. х 1,25,

де Опл.міс1. – місячна орендна плата;

Кд. – кількість днів у відповідному місяці.

Розмір орендної плати за 1 годину розраховується за формулою:

Опл.год1. = Опл.доб1./24 х 1,25,

де Опл.доб. – погодинна орендна плата.

6.15. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного об’єкта оренди (крім нерухомого) встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна, визначеної на підставі звіту про оцінку майна, затвердженого у встановленому порядку та чинного на момент укладання договору оренди.

6.16. Суми зайво перерахованої орендної плати зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові після одержання письмової заяви від орендаря.

6.17.. У разі несвоєчасної сплати орендної плати орендар сплачує пеню. Розмір пені визначається в договорі оренди і не може перевищувати розміру, встановленого законодавством. Пеня зараховується на рахунок орендодавця.

6.18. У разі встановлення орендної плати в розмірі 1 грн на рік орендар окремо сплачує:

– податки та збори у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України;

– компенсацію витрат підприємства, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління, за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди, та експлуатаційні витрати відповідно до договору, який укладається між орендарем та цим підприємством.

6.19. Розрахунок орендної плати за суборенду здійснюється орендарем та погоджується відповідним орендодавцем. Нарахування орендної плати за суборенду здійснюється орендарями в порядку, визначеному для державного майна.

6.20. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна становить 1 грн на рік для:

– бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевого або державного бюджетів;

– комунальних підприємств та установ, які частково утримуються за рахунок місцевого або державного бюджетів;

– Пенсійного фонду України та його органів;

– релігійних організацій для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній;

– творчих спілок, які фінансуються за рахунок місцевого або державного бюджету;

– редакцій державних і комунальних періодичних та книговидань;

– громадських організацій, яким передбачена фінансова підтримка з міського бюджету, якщо орендована площа становить до 100 кв. м та не використовується для провадження підприємницької діяльності;

– громадських організацій інвалідів та ветеранів, якщо орендована площа становить до 100 кв. м та не використовується для провадження підприємницької діяльності;

– організацій, що організовують дозвілля дітей та юнацтва, якщо орендована площа становить до 100 кв. м;

– Товариства Червоного Хреста України та його місцевих організацій;

– Асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом;

 – розміщення творчих та професійних спілок, майстерень художників, скульпторів, народних майстрів, громадських та благодійних організацій, ромадських приймалень народних депутатів України на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності, не більше як 50 кв. м.