Home Регламент Новенської селищної ради сьомого скликання

Регламент Новенської селищної ради сьомого скликання

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням П сесії (четверте засідання)
Новенської селищної ради
Кіровського району м. Кіровограда
сьомого скликання від 26 січня 2016 р.
№ 146 (із  змінами)

РЕГЛАМЕНТ
Новенської селищної ради сьомого скликання

Регламент Новенської селищної ради сьомого скликання (далі – Регламент) має силу нормативно – правового акту, що визначає порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання секретаря селищної ради, затвердження та звільнення посадових осіб селищної ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії.

Регламент  регулює порядок роботи депутатів селищної ради, визначає умови для ефективної реалізації їх прав та повноважень.

Положення цього Регламенту є обов’язковими для виконання селищною радою, органами (у тому числі виконавчими органами) та їх посадовими особами, депутатськими формуваннями, а також особами, які беруть участь у підготовці і роботі сесій селищної ради та її органів.

Регламент затверджується не пізніш як на другій сесії. До прийняття Регламенту чергового скликання застосовується Регламент ради, що діяв у попередньому скликанні. 

РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1

Строк повноважень Новенської селищної ради шостого скликання (далі – селищна рада) встановлюється відповідно до чинного законодавства.

Загальний склад селищної ради – 26депутатів.

Повноваження та гарантії  депутатів селищної ради, передбачені законодавством і цим  Регламентом, поширюються на селищного голову, який організовує роботу селищної ради, включається до її складу при визначенні результатів голосування, якщо він бере участь у пленарному засіданні сесії.

Стаття 2

Селищна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду селища Нового та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Європейською Хартією місцевого самоврядування та іншими законодавчими актами.

Стаття 3

Селищна рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в банках та інших фінансових установах, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді та мати інші реквізити та повноваження, визначеними чинним законодавством.

Стаття 4

Даний Регламент приймається, доповнюється і змінюється на сесії селищної ради більшістю депутатів від загального складу ради. Будь-яка зміна Регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.

У випадку, якщо положення цього Регламенту після змін, внесених у законодавство, суперечать законодавству, такі положення втрачають силу та підлягають корегуванню на найближчому пленарному засіданні сесії селищної ради.

Пропозиції щодо змін та доповнень до цього Регламенту мають право вносити селищний голова, депутати селищної ради, постійні комісії селищної ради, виконавчий комітет селищної ради.

Контроль за дотриманням регламенту покладається на голову, секретаря ради, постійну комісію з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, адміністративно-територіального устрою, присвоєння почесних звань, забеспечення законності та боротьби з корупцією, дотримання прав людини, релігії та засобів масової інформації. Під час пленарного засідання ради контроль за дотриманням регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

РОЗДІЛ ІІ
ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 5

Депутат селищної ради набуває своїх повноважень в результаті обрання його до селищної ради відповідно до чинного законодавства.

Повноваження депутата селищної ради  починаються  з моменту  офіційного оголошення селищною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів

і закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради нового скликання.

Стаття 6

Повноваження депутата селищної ради  можуть бути достроково припинені  у випадках, передбачених законом.

У разі дострокового припинення повноважень депутата селищної ради вибори депутата, який  достроково припинив повноваження, проводяться відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».

Стаття 7

Депутат селищної ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

Депутат селищної ради може мати помічників-консультантів, діяльність яких регулюється  Положенням про помічника-консультанта Новенської селищної ради, що затверджується селищною радою.

Стаття 8

Депутат селищної ради має всю повноту прав і повноважень, наданих йому законодавством, що забезпечують його активну участь у діяльності селищної ради, утворюваних нею органів, депутатських формувань, а також несе обов’язки перед селищною радою та її органами, виконує їх доручення, у тому числі доручення селищного голови.

Депутат селищної ради з питань, що стосуються його депутатської діяльності, має право на невідкладний прийом посадовими особами селищної ради, виконавчих органів селищної ради, керівниками підприємств, установ та організацій, незалежно від їх форм власності, розташованих на території селища Нового.

Відповідно до ч.10 ст.49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» депутати селищної ради мають право знайомитися з будь-якими офіційними документами, що зберігаються в селищній раді та її виконавчих органах, робити з них виписки, копіювати ці документи.

Всі листи та звернення, що надійшли до Новенської селищної ради від правоохоронних та контролюючих органів, всі  відповіді на них, в обов’язковому порядку не пізніше 2-х робочих днів після надходження або відправлення,надаються для ознайомлення в постійну комісію з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, адміністративно-територіального устрою, присвоєння почесних звань, забезпечення законності та боротьби з корупцією, дотримання прав людини, релігії та засобів масової інформації. Крім цього одночасно депутатам надається для ознайомлення журнал реєстрації та обліку вищевказаної кореспонденції з метою недопущення   порушення законності при розгляді цих звернень.

Організаційне та технічне забезпечення вказаного права депутатів селищної ради здійснює голова тасекретар селищної ради .

Депутат має право порушуватипитанняпро розпускорганів утворених радою, про недовірута звільненняпосадовихосібмісцевогосамоврядування. Таке право реалізується депутатом через внесеннявідповідногомотивованого проекту рішення.

Проект рішення розглядається на сесії ради (в постійних комісіях та на пленарному засіданні). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували депутати в кількості більше половини від загального складу ради.

Орган, щодо якого було прийнято рішення про розпуск, вважається розпущеним (ліквідованим, припиненим) із моменту набуття чинності відповідним рішенням Ради.

Проект рішення про недовіру повинен містити чіткі і послідовні мотиви недовіри (порушення вимог закону, ігнорування законних вимог, порушення норм моралі, професійної етики, тощо). Наслідкивисловленнянедовіри для особи визначаються законами України та рішеннями ради.

Депутат має право вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи,  підзвітних  чи підконтрольних раді,  а також з питань,  що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території. Таке право реалізується через внесення письмової пропозиції депутата до селищної ради із вказанням звіт та інформація якого органу чи посадової особи пропонується заслухати на пленарному засіданні ради, також вказується предмет та обсяг звітування і причини такої необхідності.

Письмовапропозиція депутата спрямовується на селищного голову, (секретаря ради), якийзобов’язаний внести до порядку денного найближчоїчерговоїсесії ради питання про заслуховуваннязвітучиінформаціївідповідного органу абослужбової особи. Апарат селищної ради повідомляєвідповідний орган абослужбову особу про дату і час пленарного засідання, на розглядякоговинесенопитаннящодозвіту (інформації) цього органу (посадової особи), а такожзазначає предмет і обсягзвітування (інформування).

У відповідності до ч. 2 ст. 73 Закону України “Про місцевесамоврядування в Україні”, на вимогувідповідних органів та посадових осіб місцевого самоврядування керівники розташованих або зареєстрованих на відповідній території підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та їїорганів, відповіді на запитидепутатів.

Посадові особи, що створили перешкоди (в т.ч. не забезпечили реалізацію прав через відсутність необхідних знань про права депутата місцевої ради у  працівників ради ) у реалізації вищевказаних прав підлягають за наявності достатніх підстав дисциплінарній відповідальності, а також кримінальній відповідальності за ст. 351 КК України.

Стаття 9

Депутат селищної ради, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій.

Депутат селищної ради зобов’язаний брати участь у роботі сесій селищної ради, засіданнях постійних та інших комісій (робочих груп) селищної ради, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень.

Депутат селищної ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на пленарних засіданнях сесій селищної ради, засіданнях  органів селищної ради, до складу яких він входить.

Депутат селищної ради з правом дорадчого голосу може брати участь у роботі постійних (тимчасових  контрольних) комісій, інших комісій, робочих груп, утворюваних селищною радою, а також у роботі виконавчого комітету селищної ради, інших  органів селищної ради, до складу яких він не входить.

Депутат селищної ради має право брати участь, з правом дорадчого голосу, у засіданнях інших місцевих рад та їх органів, загальних зборів громадян, за місцем проживання органів самоорганізації населення, що проводяться в межах території його виборчого округу та селищної ради.

Стаття 10

Депутати селищної ради звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків на час проведення сесій, засідань постійних(тимчасових контрольних) комісій, інших комісій, робочих груп, утворених селищною радою, з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

Підставою для звільнення у даному випадку є документ      встановленого зразка за підписом селищного голови.

Стаття 11

Депутат селищної ради звітує на пленарному засіданні сесії про виконання рішень селищної ради, на підставі відповідного рішення селищної ради про такий звіт, а також інформує про свою роботу в постійній комісії, членом якої він є, на підставі відповідного рішення постійної комісії.

Стаття 12

Постійна депутатська комісія з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, адміністративно-територіального устрою, присвоєння почесних звань, забезпечення законності та боротьби з корупцією, дотримання прав людини, релігії та засобів масової інформації  проводить системний аналіз дотримання депутатами та посадовими особами селищної ради правил депутатської і службової етики, виконання ними своїх обов’язків, забезпечення  прав, і за необхідності, направляє у постійні комісії,   селищному голові або  секретарю ради відповідні пропозиції.

Також вказана комісія здійснює контроль за дотриманням вимог частини першої статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування» та в межах своїх повноважень надає селищному голові, секретарю ради, депутатам селищної ради консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

Стаття 13

У разі пропуску депутатом селищної ради протягом  року більше половини пленарних засідань селищної ради або засідань постійної комісії членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень селищної ради та її органів, а також селищного голови, селищна рада може у встановленому законодавством порядку  звернутися до виборців про відкликання  такого депутата.

РОЗДІЛ ІІІ
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 Стаття 14

Селищна рада організовує свою роботу на основі перспективного та поточного планування.

Стаття 15

Перспективний план роботи селищної ради складається на основі пропозицій селищного голови, депутатів, постійних комісій, виконавчого комітету, депутатських груп та фракцій.

Перед внесенням на затвердження перспективний план роботи селищної ради обговорюється на нарадах голів постійних комісій, керівників (координаторів) депутатських груп та фракцій.

Стаття 16

Перспективний план роботи селищної ради затверджується на пленарному засіданні сесії в ІУ кварталі поточного року терміном на наступний рік і складається з наступних розділів:

 1. Питання, що вносяться для розгляду на сесіях селищної ради.
 2. Питання, що передбачаються для розгляду постійними комісіями, у тому числі на їх спільних засіданнях.
 3. Заходи щодо вивчення депутатами чинного законодавства, досвіду роботи місцевого самоврядування.
 4. Заходи щодо вивчення депутатами діяльності підприємств, організацій, установ селища.
 5. Інші заходи та питання, пов’язані з практичною реалізацією повноважень та обов’язків депутатів.

Стаття 17

До поточного планування роботи в селищній раді відносяться: плани підготовки питань для розгляду селищною радою на наступну сесію;

 • плани підготовки сесії;
 • плани підготовки спільних засідань постійних комісій;
 • інші, у тому числі робочі плани.

Поточні плани роботи складаються за дорученням селищного голови секретарем селищної ради та затверджуються селищним головою.

Стаття 18

Планування роботи постійних комісій, виконавчих органів селищної ради здійснюється відповідно до перспективного плану роботи селищної ради на рік.

РОЗДІЛ  ІV
СЕСІЯ  СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

Стаття 19

Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань селищної ради, а також засідань постійних комісій селищної ради, що проводяться в рамках скликаної сесії.

Стаття 20

Перша сесія новообраної селищної ради скликається селищною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова селищної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів ради та селищного голови.

З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного селищного голови, головує на пленарному засіданні першої сесії новообраний селищний голова.

У разі якщо на час проведення першої сесії селищний голова не обраний, про що на сесії інформує голова селищної  виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох осіб. Члени тимчасової президії почергово голосують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради.

З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях до обрання селищного голови.

Стаття 21

Наступні сесії селищної ради, окрім першої, скликаються селищним головою або суб’єктами, визначеними статтями 25, 27 Регламенту.

Стаття 22

Чергова сесія селищної ради скликається у разі необхідності, але не менше одного разу у квартал.

Питання земельних відносин розглядаються селищною радою не рідше ніж один  раз на місяць на чергових (позачергових) сесіях селищної ради, а також на спеціальних пленарних засіданнях селищної ради в межах цих сесій.

Спеціальні пленарні засідання селищної ради проводяться виключно з розгляду питань земельних відносин.

Стаття 23

Сесія селищної ради з питання розгляду бюджету на наступний рік скликається у термін, який забезпечує затвердження бюджету селища не пізніше, ніж протягом двох тижнів після офіційної публікації Закону України про Державний бюджет України, але не пізніше, ніж за три дні, до граничного терміну.

Стаття 24

Селищний голова або суб’єкти, визначені статтями 25,27 Регламенту, можуть скликати позачергову сесію селищної ради:

 • у разі  вимог законодавства, виходячи з регламентованих строків розгляду певних питань;
 • на підставі аргументованої необхідності;
 • виходячи з пропозицій або вимог органів та посадових осіб, що ґрунтуються на чинному законодавстві;
 • виходячи з обставин, визначених цим Регламентом.

Стаття 25

Селищний голова зобов’язаний скликати сесію селищної ради:

 • за пропозицією не менше однієї третини депутатів від загального складу селищної ради;
 • за пропозицією виконавчого комітету селищної ради.

Підставою для офіційного розгляду селищним головою питання про скликання сесії, виходячи з умов цієї статті, відповідно є:

 • подання із підписами не менше, ніж восьми депутатів, з аргументуванням причин та переліком питань, що спонукають скликання сесії, датою підписання;
 • рішення виконавчого комітету, прийняте і оформлене відповідно до чинного законодавства.

Стаття 26

Сесія селищної ради скликається секретарем селищної ради:

 • у разі немотивованої відмови селищного голови або неможливості його скликати сесію;
 • якщо сесія не скликається селищним головою в строки, передбачені законодавством(тобто не менше одного разу на квартал);
 • якщо селищний голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету у порядку передбаченому статтею 25 цього Регламенту.

Стаття 27      

У разі якщо селищний голова або секретар ради у двотижневий строк  не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету, або у разі якщо посада селищного голови, секретаря ради є вакантною, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не  менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

4.1. Повідомлення депутатів та територіальної громади селища Нового про скликання сесії селищної ради, організаційні заходи, що передують відкриттю сесії

Стаття 28

Рішення про скликання сесії селищної ради доводиться до відома депутатів селищної ради та територіальної громади селища не пізніше, ніж за десять календарних днів до дня проведення сесії, а у виняткових випадках – не пізніше, ніж за день до проведення сесії, із зазначенням дати і часу скликання, місця проведення сесії та питань, які передбачаються внести на розгляд селищної ради.

Стаття 29

Розпорядження селищного голови або рішення суб’єктів визначених статтями 25, 27 Регламенту про скликання  сесії передаються секретарю селищної ради, який забезпечує інформування депутатів особисто та територіальної громади селища про скликання сесії.

Розпорядження селищного голови або рішення суб’єктів визначених статтями 25, 27 цього Регламенту про скликання сесії публікується у засобах масової  інформації або може доводитися до відома територіальної громади в інший спосіб.

Стаття 30

Депутати селищної ради інформуються  про скликання сесії секретарем ради.

У разі неможливості  інформування депутата особисто його повідомляють про скликання сесії телефонограмою.

Депутат  селищної ради обов’язково надає офіційний контактний телефон, за яким його інформують про скликання сесії, а також з інших питань, пов’язаних з депутатською діяльністю.

Стаття 31

Якщо депутат не має можливості прибути на сесію селищної ради, він інформує про це селищного голову, секретаря селищної ради.

Стаття 32

Реєстрація депутатів та запрошених на сесію селищної ради осіб  починається за тридцять хвилин до початку роботи сесії і проводиться технічним секретарем.

Депутат засвідчує своє прибуття на сесію особистим підписом в аркуші реєстрації. Подальша реєстрація проводиться перед кожним пленарним засіданням сесії.

Результати реєстрації оголошуються головуючим на пленарному засіданні сесії.

Стаття 33

Робота селищної ради та офіційні документи ведуться державною мовою.

Стаття 34

Сесії селищної ради проводяться гласно.

Редакції друкованих засобів масової інформації безкоштовно акредитують своїх представників при селищній раді на визначений строк або на строк повноважень ради.

Акредитованим при селищній раді представникам засобів масової інформації надається сприяння у виконанні ними професійної діяльності, забезпечується можливість ознайомитися з необхідними інформаційними матеріалами та бути присутніми під час пленарних засідань селищної ради та засідань її органів.

У разі порушення акредитованим представником засобу масової інформації законодавства в інформаційній сфері, порядку висвітлення діяльності селищної ради, її органів та посадових осіб його може бути позбавлено акредитації в установленому законодавством порядку. Письмове повідомлення із зазначенням підстав припинення акредитації видається представнику засобу масової інформації та одночасно надсилається органу, який подав його кандидатуру на акредитацію.

У разі потреби селищна рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання сесії. Умови забезпечення закритості, а також перелік осіб, які допускаються на закрите засідання, визначаються спеціальним рішенням селищної ради.

Стаття 35

У пленарних засіданнях селищної ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу:

 • народні депутати України, депутати  Кіровоградської обласної, районних у місті Кіровограді рад; міської ради;
 • представники органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • представники політичних партій, профспілкових організацій, об’єднань громадян, органів самоорганізації населення, територіальної громади міста та селища Нового;
 • посадові особи виконавчих органів міської та районних у місті рад;
 • керівники підприємств, організацій, установ селища можуть бути присутніми на пленарних засіданнях селищної ради в якості запрошених.

Стаття 36

Депутати Кіровоградської обласної, міської, районної у місті ради, представники органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, члени виконавчого комітету Новенської селищної ради  можуть бути присутні на пленарних засіданнях.

Стаття 37

Представники політичних партій, громадських та профспілкових організацій, органів самоорганізації населення селища, виборці можуть бути присутні на пленарних засіданнях.

Представницькі органи партій, громадських або профспілкових організацій, органи самоорганізації населення, виборці не пізніше, ніж за один день до проведення сесії направляють в установленому порядку на ім’я селищного голови письмову заяву із зазначенням прізвища, ім’я по батькові свого уповноваженого представника,  мети його присутності на пленарному засіданні або при розгляді певних питань.

У разі необхідності така письмова заява може бути передана селищному голові в ході її пленарного засідання.

 Стаття 38

Якщо ініціатором запрошення тих або інших осіб на пленарне засідання сесії селищної ради є депутат селищної ради, він забезпечує дотримання вимог, передбачених статтями 36 або 37 цього Регламенту.

Стаття 39

Посадові особи селищної ради, керівники, спеціалісти підприємств, установ, організацій селища можуть бути присутніми на пленарних засіданнях сесій селищної ради – як правило, при розгляді питань, пов’язаних з їх професійною діяльністю.

Стаття 40

Керівники розташованих або зареєстрованих на території селища підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, зобов’язані за запрошенням селищної ради прибути на пленарні засідання сесій селищної ради для надання інформації з питань, віднесених до компетенції селищної ради, та відповідей на запити депутатів селищної ради.

Стаття 41

Після відкриття сесії, а також, у разі необхідності, перед початком продовження пленарного засідання  чи розглядом чергового питання, головуючий інформує депутатів про склад присутніх та запрошених на пленарне засідання.

Стаття 42

Запрошені, а також інші особи, присутні на пленарному засіданні селищної ради, займають відведені у залі засідань місця та зобов’язані дотримуватися порядку і не заважати роботі селищної ради. У разі порушення ними встановленого порядку головуючий має право оголосити попередження чи поставити на розгляд селищної ради питання щодо видалення із зали таких осіб. Рішення про видалення із зали осіб, які заважають роботі селищної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосує не менше, ніж одна третина від складу селищної ради.

4.2 Внесення і підготовка питань на розгляд селищної ради

Стаття 43

Пропозиції щодо питань для розгляду селищною радою можуть вноситися селищним головою, постійними комісіями, депутатськими групами, депутатами, виконавчим комітетом селищної ради, загальними зборами громадян за місцем проживання.

 • Пропозиції щодо питань для розгляду селищною радою на сесії оформляються в установленому порядку:
 • розпорядженням селищного голови;
 • рішенням постійної комісії (комісій);
 • листом депутата (депутатів), депутатської групи селищної ради на ім»я селищного голови;
 • рішенням виконкому;
 • рішенням загальних зборів громадян за місцем проживання.

До вищезазначених документів додаються проекти рішень селищної ради, оформлені у встановленому цим Регламентом порядку.

У разі внесення пропозицій  депутатами, постійними  комісіями, депутатськими групами (фракціями) селищної ради або загальними зборами громадян проекти рішень можуть не додаватися.

У разі внесення пропозицій депутатами, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями) селищної ради або загальними зборами громадян за місцем проживання посадові особи селищної ради за дорученням селищного голови складають аргументований висновок про доцільність підготовки проекту рішення селищної ради із зазначеного питання і у разі позитивного висновку, оформляють проект рішення у встановленому цим Регламентом порядку.

Стаття 44

Питання, що вносяться на розгляд селищної ради, умовно розподіляються на основні, поточні та організаційні.

До основних відносяться питання, що вимагають попереднього аналізу і вивчення спеціально створеними комісіями (робочими групами).

До поточних відносяться питання затвердження правил, положень, норм та інших рішень, що віднесені до виняткової компетенції селищної ради, проекти яких готуються постійними комісіями, депутатами та виконавчими органами селищної ради.

До організаційних відносяться питання обрання, затвердження, призначення або узгодження селищною радою посадових  осіб, утворення органів селищної ради (у тому числі виконавчих органів селищної ради), і затвердження  їх структури, розгляд і затвердження планів, заходів, положень про органи та організації, змін та доповнень до раніше прийнятих рішень селищної ради, зняття їх з контролю, а також розгляд та затвердження інших документів, що носять організаційний характер.

Стаття 45

Перелік основних питань, що вносяться на розгляд селищної ради на сесіях, формується, як правило, на основі перспективного плану роботи селищної ради.

Перелік поточних та організаційних питань, що вносяться на розгляд селищної ради на сесіях, формується по мірі їх надходження та попереднього розгляду у встановленому цим Регламентом порядку.

Стаття 46

Підготовка основних питань, що вносяться на розгляд селищної ради на сесіях, ґрунтується, як правило, на таких заходах:

1) створення підготовчої комісії (робочої групи) для проведення аналізу і вивчення змісту питання;

комісія (робоча група) може бути створена рішенням селищної ради, розпорядженням селищного голови, рішенням постійної комісії (декількох постійних комісій), виконавчим комітетом не пізніше ніж за місяць до визначеного строку розгляду питання на сесії у складі депутатів та фахівців;

2) підготовка комісією (робочою групою) проекту рішення селищної ради та інших документів і матеріалів, що характеризують зміст питання;

до інших документів відносяться:

довідка, в якій подається результат вивчення, аналіз стану справ, висновки та пропозиції щодо запропонованого до розгляду питання. Довідка підписується членами комісії (робочої групи) або за їх рішенням – керівником цієї комісії (робочої групи);

список запрошених на сесію посадових та інших осіб, що мають відношення до обговорюваного питання;

таблиці, стенди, слайди, і т.п., що дає можливість наочно представити та розкрити тему питання.

Стаття 47

Підготовка поточних та організаційних питань, що вносяться на розгляд селищної ради на сесіях, включає:

1) проведення аналізу або реалізацію заходів відповідно до Регламенту (положення про орган) селищної ради, про статус депутата селищної ради;

2) підготовку проекту рішення селищної ради та інших документів і матеріалів, що характеризують зміст питання.

Стаття 48

Всі проекти рішень селищної ради в обов’язкому порядку  розглядаються  постійними комісіями селищної ради, також можуть розглядатися депутатськими групами (фракціями) в порядку, встановленому цим Регламентом. Виконавчий комітет попередньо розглядає та погоджує проекти рішень селищної ради щодо місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань та місцевого бюджету.

Висновки виконкому, постійних комісій селищної ради, пропозиції депутатських груп щодо попереднього розгляду проектів рішень селищної ради носять рекомендаційний характер і можуть враховуватися селищним головою при формуванні проекту порядку денного сесії.

Стаття 49

Попередній розгляд проектів рішень селищної ради виконавчим комітетом організується відповідно до регламенту його роботи.

Виконавчий комітет погоджує та вносить на розгляд проекти рішень сесії, підготовлені в порядку, встановленому цим Регламентом.

Після попереднього розгляду проекту рішення селищної ради виконавчим комітетом його копія та копія рішення виконавчого комітету про результати попереднього розгляду передаються секретарю ради для проведення організаційно-технічних заходів по підготовці розгляду проекту рішення на засіданні сесії.

Стаття 50

Попередній розгляд проектів рішень селищної ради у постійних  комісіях організовує голова постійної комісії відповідно Положення про постійні комісії Новенської селищної ради.

Постійні комісії заздалегідь розглядають проекти рішень. За результатом вивчення і розгляду проекту рішення постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою комісії ( в разі його відсутності – заступником голови або секретарем) і секретарем. Якщо член комісії не погоджується з висновком або рекомендацією, він має право висловити окрему думку, додати її до протоколу засідання комісії.

Стаття 51

Попередній розгляд  проектів усіх рішень селищної ради у депутатських групах (фракціях) організовує керівник (координатор) відповідної депутатської групи (фракції).

Думки депутатських груп (фракцій) щодо заздалегідь розглянутих проектів рішень селищної ради можуть бути відповідно оформлені та передані секретарю селищної ради для проведення організаційно-технічних заходів.

Стаття 52

Проект рішення селищної радиперед розглядом на пленарному засіданні радимає містити:

 • найменування питання;
 • констатуючу частину, в якій у стислій формі подається стан справ щодо обговорюваного питання, мотиви, що спонукали його розгляд, зазначаються причини тих або інших результатів роботи, робляться відповідні висновки;
 • резолютивну частину, в якій пунктами визначаються конкретні заходи з даного питання з установленням строків і відповідальних за виконання. При цьому резолютивна частина може мати пункти з текстом затвердження відповідних заходів, складу комісій, робочих груп, переліків і т.д., які додаються до рішення як його складова частина – додатки.

До проекту рішення додається лист-погодження, в якому  вказується:

особа, яка вносить питання і проект рішення по ньому на розгляд селищної ради;

особа, яка підготувала проект рішення (керівник підготовчої комісії, голова постійної комісії, депутат, фахівець);

візи голів відповідних профільних постійних комісій та посадових осіб із зазначенням дати візування.

Стаття 53

Візування є практичною формою узгодження, уточнення та доопрацювання проекту рішення селищної ради на стадії його підготовки.

Проект рішення після його реєстрації та оприлюднення проходить візування (збір погоджувальних підписів (візи).

 1. Склад візуючих:

Всі проекти рішень селищної ради візують: посадова особа селищної ради з юридичних або правових питань, голови профільних постійних комісій селищної ради, заступник селищного голови, відповідно до функціональних повноважень, секретар селищної ради.

Посадові особи селищної ради та її виконавчих органів візують проекти рішень селищної ради, виходячи з посадових повноважень, у термін не пізніше двох робочих днів з моменту їх надходження.

Голови постійних комісій селищної ради візують проекти рішень селищної ради на підставі висновків комісій у термін не пізніше двох робочих днів з моменту їх надходження в комісію.

 1. Організація візування.

Організація візування проектів рішень селищної ради здійснюється, як правило, їх авторами.

У разі незгоди або необхідності, з погляду візуючого, доповнень, виправлень, змін того або іншого положення проекту рішення селищної ради, візуючий ставить свою візу із зазначенням: «Із зазначеннями» або «З доповненнями», або «Із зауваженнями», або інше.

Аргументування незгоди, текст доповнень, змін до проекту рішення викладається візуючим письмово і додається до проекту рішення.

Автори проекту рішення розглядають аргументування незгоди, змін, доповнень візуючого і погоджують з ним ці питання на таких підставах:

– візуючий знімає свої зауваження. У такому разі ним робиться відмітка: «Зауваження (доповнення, зміни, знімаються», ставиться нова віза і дата;

–  автори і візуючий знаходять новий варіант формування положення (пункту) проекту рішення. У цьому випадку питання розв’язується на сесії в установленому порядку.

Якщо автори проекту рішення   незгодні з зауваженнями  візуючого, питання може виноситься на засідання сесії селищної ради «Із зауваженнями», які обговорюються депутатами ради перед голосуванням.

Візування проекту рішення є обов’язковим, але не дає підстав на скасування проекту рішення, зняття його з реєстрації та оприлюднення тощо. При наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, вони викладаються на окремому аркуші (або тексті проекту рішення) у формі зауваженьдо проекту рішення або окремої думки.

Суб’єкти внесення проектів рішення зобов’язані подавати проект рішення із погоджувальними підписами (візами), отримання погоджувальних підписів (віз) є обов’язком автора проекту.

У випадках, коли авторами проекту рішення є депутати, депутатські фракції (групи) або  постійні комісії – отримання погоджувальних підписів (віз) здійснюється апаратом селищної  ради у терміни, що визначені ч.1 ст.53 Регламенту.

Зауваження або безпідставна відмова посадової  особи у візуванні проекту рішення  не може бути  підставою для заборони  розглянути вказаний проект рішення  на засіданні сесії ради .

Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.

Стаття 54

Проекти рішень селищної ради, оформлені у встановленому цим Регламентом порядку, передаються посадовими особами, які за дорученням селищного голови готували проект рішення до секретаря ради не пізніше, ніж за 22 робочих днів до початку роботи сесії у кількості  примірників, необхідної для проведення організаційно-технічних заходів.

Проекти рішень селищної ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

До проектів рішень  необхідно подавати супроводжуючий матеріал з урахуванням:

–  витягів із законодавчих актів;    текст доповнень, змін до проекту рішення викладений візуючим, у разі наявності;   рішень постійних комісій, та зауважень депутатських формувань та окремих депутатів;

фінансово-економічного обґрунтування проекту рішення, у разі необхідності.

Супроводжуючий матеріал готується підрозділами виконавчого комітету, авторами проекту рішення.

У випадках, коли авторами проекту рішення є депутати, депутатські фракції (групи) або  постійні комісії– проекти рішень  оприлюднюються  секретарем селищної

ради  не пізніше наступного робочого дня з моменту його надходження.
Проект  рішення  ради підготовлений депутатами ради повинен містити:

назву, порядковий номер сесії;

преамбулу (констатуючу частину) з посиланнями на відповідні законодавчі і нормативні акти із зазначенням номерів статей, частин, пунктів і підпунктів;

резолютивнучастину;

бланк листа погодження з підписом автора проекту рішення, додатки, довідки, аналітичні записки тощо ( якщо вони маються).

Відмова в реєстрації та оприлюднені проектів рішень, які надійшли від депутатських фракцій, постійних  комісій чи депутатів оформлені згідно вимог  цієї  статті  Регламенту  забороняється.

Стаття 55

У виняткових випадках проект рішення селищної ради, оформлений у встановленому цим Регламентом порядку, може бути переданий секретарю селищної ради  не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до початку роботи сесії, за умови узгодження цього питання з селищним головою (секретарем селищної ради).

Стаття 56

Проекти рішень селищної ради, заздалегідь розглянуті профільною постійною комісією селищної ради, можуть бути внесені на розгляд селищної ради в ході роботи сесії за ініціативи селищного голови  або, у разі крайньої необхідності, секретарем селищної ради, головою профільної постійної комісії (на підставі рішення комісії), депутатом або депутатською групою,  шляхом включення питання до Порядку денного сесії в установленому порядку.

На сесії селищної ради проекти рішень селищної ради, можуть бути внесені на розгляд селищної ради в ході роботи сесії за ініціативи селищного голови або, у разі крайньої необхідності, секретарем селищної ради, головою профільної постійної комісії (на підставі рішення комісії), депутатом або депутатською групою, (фракцією).

При цьому в ході роботи сесії, перед розглядом цих проектів рішень селищною радою, селищним головою (головуючим на сесії), як правило, оголошується перерва для попереднього розгляду даних проектів рішень постійними комісіями.

Рішення селищної ради, прийняті  на підставі вимог цієї статті, надаються на підпис селищному голові (головуючому на сесії) тільки після їх оформлення відповідно до вимог цього Регламенту.

Стаття 57

Проекти рішень селищної ради повинні бути вручені депутату особисто не менш, як за п’ять календарних днів до початку сесії, за винятком випадків передбачених статтею 71 цього Регламенту. Ця робота здійснюється  секретарем селищної ради.

Депутат, який отримав проект рішення, має право не пізніше як за два дні до проведення сесії, подати секретарю ради пропозиції про поправки (зміни, доповнення) до абзацу, розділу, пункту рішення, зауваження, рекомендації тощо. Секретар ради повинен узагальнити отриману від депутатів інформацію та подати її селищному голові, який оголошує її при розгляді проекту рішення на сесії.

4.3. Розгляд та прийняття селищною радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності

 Стаття 58

Порядок розгляду та прийняття селищною радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності регламентується Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та цим Регламентом.

Відповідно до цього порядку, розглядаються та приймаються регуляторні акти, окремі положення, які спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між селищною радою та суб’єктами господарювання.

Стаття 59

При розгляді та прийнятті регуляторних актів у сфері господарської діяльності селищна рада виходить із того, що згідно із Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» ця діяльність спрямовується на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також відносин між регуляторним органом влади та суб’єктами господарювання, на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що проводиться у межах, в порядку та у спосіб, встановлені Конституцією України та законами України.

Стаття 60

Кожен проект регуляторного акта в сфері господарської діяльності, внесений на розгляд селищної ради, подається до постійної профільної комісії селищної ради для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта положенням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема принципам державної регуляторної політики (ст.4) та вимогам до підготовки аналізу регуляторного впливу (ст.8). Постійна профільна комісія селищної ради забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта протягом 20 днів з моменту отримання проекту регуляторного акта.

Надання відповідною профільною постійною комісією негативного експертного висновку не позбавляє автора проекту регуляторного акта від необхідності винесення проекту на розгляд пленарного засідання сесії селищної ради разом з доданим до нього негативним експертним висновком.

Стаття 61

За мотивованим поданням депутата, постійної комісії постійна профільна комісія селищної ради може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, у цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок готується відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 62

На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії селищної ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту постійна профільна комісія селищної ради в тижневий термін з дня надходження аналізу регуляторного впливу готує свої висновки про відповідальність проекту регуляторного акта вимогам, зазначеним у статті 65 цього Регламенту.

Стаття 63

При представленні на пленарному засіданні селищної ради проекту регуляторного акта голова постійної профільної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам, викладеним у статті 65 цього Регламенту.

 Стаття 64

За рішенням селищної ради оприлюднюються  проекти регуляторних актів, які не публікувалися до внесення їх на розгляд селищної ради, а також можуть повторно публікуватись проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії селищної ради.

Зауваження та пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії селищної ради, та щодо відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями автору цього проекту та постійній профільній комісії.

Стаття 65

Розгляд та прийняття рішення селищної ради щодо регуляторного акта, оформлення рішення проводиться у порядку, передбаченому цим Регламентом.

Стаття 66

Регуляторний акт не може бути прийнятий селищною радою, якщо відсутній аналіз регуляторного впливу та (або) якщо проект регуляторного акта не був оприлюднений, та (або) якщо проект регуляторного акта не подавався на погодження представництву Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва або вищезазначеним органом було відмовлено у погодженні проекту регуляторного акта. У разі виявлення будь-якої з цих обставин, селищний голова вживає заходів до усунення цих порушень відповідно до частин 4 та 10 статті 59 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні» .

Стаття 67

Регуляторний акт, прийнятий селищною радою, офіційно оприлюднюється у засобах масової інформації не пізніше, як у десятиденний термін після прийняття рішення.

 Стаття 68

Виконання заходів щодо відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих селищною радою, забезпечується її виконавчим комітетом.

Звіт про відстеження результативності регуляторних актів селищна рада оприлюднює у засобах масової інформації  не пізніше, як у десятиденний термін з дня підписання цього звіту.

Не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акта виконавчий комітет подає звіт до постійної профільної комісії селищної ради.

Стаття 69

Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає постійна профільна комісія селищної  ради або автор проекту цього регуляторного акта.

4.4. Затвердження селищного бюджету та контроль за його виконанням.

Стаття 70

Селищний голова подає розроблений бухгалтерією селищної ради проект рішення про селищний бюджет не пізніше ніж у тижневий термін після прийняття міського бюджету.

До проекту рішення про селищний бюджет додаються документи, перелік яких визначений Бюджетним кодексом України.

Стаття 71

На ознайомлення депутатів з проектом селищного бюджету відводиться не менше трьох днів.

Протягом наступних семи днів проект селищного бюджету розглядають постійні комісії, які подають свої пропозиції на розгляд пленарного засідання селищної ради або до постійної профільної комісії.

Стаття 72

Рішення про селищний бюджет приймається у порядку встановленому цим Регламентом.

Якщо проект рішення про селищний бюджет не приймається радою, він повертається автору проекту рішення, який протягом трьох днів доопрацьовує його відповідно до зауважень постійних комісій ради та депутатів, подає на розгляд ради повторно.

Стаття 73

Селищний бюджет на наступний бюджетний період затверджується рішенням ради не пізніше, ніж у двотижневий термін після офіційного опублікування закону України про Державний бюджет України.

Рішення про селищний бюджет оприлюднюється не пізніше десяти днів з дня його прийняття.

Стаття 74

Протягом року до селищного бюджету можуть бути внесені зміни та доповнення.

Зміни та доповнення до селищного бюджету розглядаються постійними комісіями ради, до компетенції яких належить відповідна галузь і вносяться на розгляд депутатів ради.

Стаття 75

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято відповідного рішення про селищний бюджет, видатки з селищного бюджету здійснюються лише на цілі, які визначені в рішенні про селищний бюджет на попередній бюджетний період. При цьому щомісячні видатки не повинні перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених рішенням ради про бюджет на попередній бюджетний період. До прийняття рішення про селищний бюджет на поточний бюджетний період проводити капітальні видатки забороняється.

Стаття 76

Звітність про виконання селищного бюджету є місячною, квартальною, річною.

Квартальний та річний звіти про виконання селищного бюджету подаються до ради селищним головою у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка звіту здійснюється постійною профільною комісією, після чого звіт про виконання бюджету затверджується селищною радою або приймається інше рішення з цього приводу.

Інші постійні комісії ради можуть контролювати виконання бюджету відповідно до їх компетенції.

На пленарному засіданні ради та засіданнях постійних комісій ради хід виконання бюджету може розглядатися у разі необхідності.

Стаття 77

Інформація про виконання селищного бюджету публікується засобами масової інформації не пізніше  1 березня року, що настає за звітним.

До 20 березня селищна рада за участі постійної профільної комісії здійснює публічне представлення звіту про виконання селищного бюджету за попередній рік у розрізі економічної класифікації видатків. Інформація про час і місце публічного представлення звіту публікується разом зі звітом про виконання селищного бюджету.

4.5. Формування порядку денного сесії

Стаття 78

Порядок денний сесії формує селищний голова за 10 днів до роботи сесії за винятком випадків, передбачених законодавством та цим Регламентом.

Стаття 79

Пропозиції щодо проекту Порядку денного наступної сесії селищної ради готуються на підставі вимог цього Регламенту і надаються секретарем селищної ради, головам постійних комісій, керівникам депутатських формувань не пізніше, ніж за чотирнадцять робочих  днів до дня початку роботи сесії селищної ради.

Стаття 80

Питання у проекті Порядку денного сесії селищної ради, як правило, групуються за значимістю, напрямками роботи і розташовуються у такому порядку:

 • депутатські запити, у разі їх наявності;
 • основне питання (основні питання);
 • фінансово-бюджетні питання;
 • питання щодо програм розвитку галузей та сфер селищного господарства;
 • питання комунальної власності;
 • організаційні питання;
 • питання щодо пільг;
 • питання земельних відносин.
 • різне.

З кожного питання визначається доповідач, а у разі необхідності – співдоповідач.

До проекту Порядку денного можуть вноситися питання, які б могли  бути розглянуті на засіданнях постійних  комісій у ході сесії.

Стаття 81

Порядок денний сесії видається депутатам селищної ради після обговорення пропозицій щодо цього проекту на засіданні голів постійних комісій, керівників депутатських груп(фракцій) селищної ради, але не пізніше, ніж за сім календарних днів до дня початку роботи сесії.

При проведенні сесії, на якій затверджується цей Регламент, проект Регламенту видається депутатам селищної ради не пізніше ніж за три дні  до сесії.

Стаття 82

Порядок денний сесії селищної ради затверджується на пленарному засіданні селищної ради за текстом його проекту, якщо не надійшло аргументованих пропозицій щодо поправок (змін чи доповнень) до наданого проекту Порядку денного сесії.

Якщо такі поправки надійшли, проект Порядку денного ставиться на голосування для прийняття його за основу.

Якщо проект Порядку денного сесії приймається за основу, то ставиться на голосування кожна пропозиція по змінах та доповненнях, після чого Порядок денний сесії ставиться на голосування для прийняття в цілому.

Якщо проект Порядку денного сесії не прийнятий за основу, то ставиться на голосування кожний пункт проекту, а також кожна пропозиція по змінах та доповненнях. У цьому випадку Порядок денний сесії вважається прийнятим по переліку тих пунктів, змін та доповнень до проекту Порядку денного, що отримали більшість голосів у встановленому порядку для прийняття рішень селищної ради.

Якщо проект Порядку денного сесії прийнятий за основу, але не прийнятий в цілому, для затвердження Порядку денного застосовується процедура, передбачена для випадку, коли проект Порядку денного сесії не прийнятий за основу.

Стаття 83

У разі крайньої необхідності або у зв’язку з обставинами, що склалися у ході роботи сесії, у затверджений Порядок денний можуть вноситися додаткові пропозиції за ініціативою селищного голови, секретаря ради або депутата.

У ході роботи сесії із затвердженого Порядку денного можуть виключатися питання, у разі їх явної непідготовленості, втрати їх актуальності до моменту розгляду, а також зважаючи на інші вагомі аргументовані причини. При цьому селищна рада може прийняти рішення про розгляд виключеного з Порядку денного сесії питання на наступному пленарному засіданні, на наступній сесії або зняти його з розгляду взагалі.

4.6. Відкриття сесії, пленарних засідань селищної ради

Стаття 84

Кожна сесія селищної ради починається і закінчується виконанням Державного Гімну України.

Стаття 85

Пленарні засідання проводяться у залі засідань Новенської селищної ради.

Стаття 86

Сесію відкриває та веде селищний голова або секретар селищної ради, за дорученням селищного голови.

Стаття 87

У разі, якщо сесія селищної ради скликана депутатами або постійною комісією, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один із депутатів, який входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів селищної ради.

Стаття 88

Сесія селищної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу селищної ради, тобто чотирнадцять депутатів.

Стаття 89

Пленарні засідання селищної ради в рамках однієї сесії можуть проводитися протягом одного або кількох робочих днів залежно від обсягу, складності питань, а також процедурної необхідності. Пропозиції щодо продовження сесії вносить на розгляд селищної ради селищний голова (головуючий на сесії), голови постійних комісій, керівники депутатських формувань.

Стаття 90

Пленарне засідання селищної ради, як правило, проводяться :

з 14.00 год. до 17.00 год.

У пленарних засіданнях селищної ради  може бути оголошена перерва для розгляду певних питань у постійних комісіях в рамках однієї сесії та у випадку передбаченому статтею 157 цього Регламенту.

Стаття 91

У разі аргументованої необхідності селищна рада у кожному конкретному випадку може затвердити інший порядок проведення пленарних засідань певної сесії.

4.7. Розгляд питань порядку денного сесії та прийняття рішень селищною радою

Стаття 92

Питання Порядку денного сесії селищної ради розглядається у такому порядку:

 • заслуховування доповіді, співдоповіді (повідомлення, інформації);
 • відповіді доповідача (співдоповідача) на можливі питання;
 • обговорення доповіді (співдоповіді);
 • заслуховування заключного слова доповідача (співдоповідача);
 • розгляд проекту рішення;
 • прийняття (затвердження) рішення.

Стаття 93

При розгляді питань Порядку денного сесії селищної ради слово надається:

для виступів з доповідями (повідомленнями,  заявами, програмами діяльності) – до 20 хвилин;

для виступів із співдоповідями – до 10 хвилин;

для виступів із заключним словом – до 5 хвилин;

для виступів з викладом депутатського запиту – до 7 хвилин;

для повторного виступу, виступів з мотивів голосування, процедури ведення сесії, довідок, питань, зауважень, пропозицій – до 3 хвилин.

При розгляді одного певного питання Порядку денного сесії селищної ради допускається не більше двох виступів в дебатах однієї і тієї ж особи.

Виступи проводяться – з трибуни або з місця в залі.

Якщо виступаючий не представлений депутатам головуючим на пленарному засіданні, він називає своє прізвище.

Слово для виступу в дебатах з конкретного питання Порядку денного сесії надається в порядку надходження заявок до секретаря селищної ради.

Слово для виступу в дебатах може надаватися поза чергою селищному голові, секретарю селищної ради, а також головам постійних комісій для оголошення позицій комісій.

Уповноваженим представникам депутатських груп (фракцій) гарантується право виступу на пленарному засіданні сесії з кожного питання Порядку денного.

Слово щодо процедури ведення сесії, з мотивів голосувань надається після підняття депутатом руки.

Слово для повторного виступу, довідок, питань, зауважень, пропозицій з конкретного питання Порядку денного надається  в порядку черговості.

Депутат може передавати до секретаря селищної ради, текст свого виступу (пропозицій, зауважень) для включення в протокол, якщо він не виступив на сесії. Головуючий ставить до відома депутатів про включення в протокол сесії виступу, що не оприлюднювався.

Стаття 94

Із доповіддю з питання Порядку денного сесії може виступити голова підготовчої комісії (робочої групи), секретар селищної ради, заступники селищного голови, посадові особи селищної ради, керівники підприємств, організацій, установ, депутат селищної ради, запрошений в установленому порядку фахівець(експерт).

Із співдоповіддю з питання Порядку денного сесії може виступити уповноважений представник постійної комісії, депутатської групи (фракції) селищної ради, створеної селищною радою комісії (робочої групи), депутат селищної ради, за ініціативи якого готувалося дане питання, запрошений в установленому порядку фахівець (експерт).

Доповідачу,  співдоповідачу можуть задаватися питання в порядку, встановленому цим Регламентом.

Обговорення доповіді, співдоповіді (дебати) проводиться в порядку, встановленому цим Регламентом.

Стаття 95

При розгляді проекту рішення селищної ради на пленарному засіданні сесії депутати можуть задавати авторам проекту рішення питання, вносити аргументовані пропозиції про поправки до нього. Зміст поправок та пропозицій до проекту рішення може бути висловлений при обговоренні доповіді, співдоповіді або  направлений письмово через секретаря селищної ради головуючому на сесії.

Поправки до проекту рішення селищної ради ставляться на голосування.

Стаття 96

З усіх питань Порядку денного сесії селищна рада приймає рішення, що оформляються відповідно до вимог цього Регламенту.

Стаття 97

Рішення селищної ради приймаються на пленарних засіданнях сесії поіменним голосуванням більшістю депутатів від загального складу селищної ради. Також може проводитись рейтингове голосування.

При встановленні результатів голосування до загального складу селищної ради включається селищний голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні сесії, та враховується його голос.

Мінімальна кількість голосів для прийняття рішення селищної ради 14.

Стаття 98

Селищна рада приймає рішення  відкритим поіменним голосуванням, якщо не надійшла інша пропозиція.

Селищна рада приймає рішення поіменним або таємним голосуванням за пропозицією не менше половини депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії.

Селищна рада проводить обов’язково таємне голосування у випадках:

 • обрання  на посаду і звільнення з посади секретаря селищної ради в установленому законодавством порядку;
 • прийняття рішення про дострокове припинення повноважень селищного голови за умов, визначених законодавством, не менше, ніж двома третинами голосів від загального складу селищної ради.

Стаття 99

Із перерахованих нижче питань селищна рада може прийняти процедурне рішення більшістю голосів депутатів, присутніх на пленарному засідання сесії.

До процедурних відносяться такі рішення:

 • про обмеження або продовження часу доповіді або іншого роду виступу у кожному окремому випадку;
 • про обмеження часу розгляду питання;
 • про припинення виступів(дебатів);
 • про обрання голови постійної комісії до складу робочої президії сесії ради;
 • про обмеження часу на питання та відповіді або їх припинення;
 • про повторний розгляд неприйнятого згідно з Регламентом рішення селищної ради;
 • про терміни проведення засідань постійних комісій (депутатських груп, фракцій) у ході сесії;
 • про можливість присутності на пленарному засіданні запрошених та інших осіб;
 • про позбавлення депутата слова на пленарному засіданні селищної ради;
 • про проведення рейтингового голосування;
 • інші рішення, визначені в кожному випадку селищною радою як процедурні.

Процедурне рішення заноситься до протоколу сесії шляхом відповідного запису.

Стаття  100

Рішення селищної ради може бути прийняте в цілому за текстом його проекту, якщо не надійшло інших пропозицій у ході розгляду питання.

У разі надходження пропозицій про поправки (зміни, доповнення) до абзацу, розділу, пункту даного проекту рішення селищної ради, воно може бути прийнято таким чином:

 • проект рішення селищної ради приймається за основу. Після чого ставляться на голосування тільки поправки. При цьому, якщо поправки не приймаються, залишається в силі текст проекту рішення. Після розгляду всіх поправок рішення селищної ради ставиться на голосування в цілому;
 • проект рішення  селищної ради ставиться на голосування окремо по розділах, абзацах, пунктах, при цьому першим ставиться на голосування текст проекту рішення. Прийняття рішення у такий спосіб голосується в цілому;
 • проект рішення селищної ради ставиться на голосування з поправкою (поправками). При цьому, якщо рішення не прийнято з поправкою (поправками), ставиться на голосування поправка (поправки). У разі прийняття (неприйняття) поправки (поправок), проект рішення ставиться на голосування виходячи з результатів голосування по поправці (поправках).

У випадку, якщо рішення не прийняте у встановленому цим Регламентом порядку, про це робиться відповідний запис у протоколі сесії.

Селищна рада також може прийняти процедурне рішення про повторний розгляд неприйнятого рішення на наступних сесіях за умови повторного попереднього розгляду неприйнятого рішення в постійних комісіях у встановленому цим Регламентом порядку.

При цьому селищна рада доручає доопрацювання такого проекту рішення для повторного розгляду підготовчій комісії (робочій групі), що його готувала або автору проекту рішення.

У разі надходження пропозицій  про зміни або доповнення  до додатків проектів рішень, вони можуть бути прийняті таким чином:

Депутати ознайомлюються з  додатками  підготовленими  до проекту рішення.  Після цього депутатам пропонується для ознайомлення текст додатків зі змінами та доповненнями.  Далі послідовно кожні додатки окремо ставляться на голосування.  Додатки вважаються затвердженими  відповідно до результатів  голосування.

Стаття 101

Прийняті селищною радою рішення підписуються селищним головою (головуючим на пленарному засіданні сесії) протягом п’яти робочих днів з моменту їх прийняття.

Стаття 102

Остаточний текст прийнятого рішення селищної ради (з урахуванням поправок, прийнятих у встановленому цим Регламентом порядку) готується до підписання секретарем селищної ради, візується авторами проекту рішення і прийнятих поправок, надається селищному голові (головуючому на пленарному засіданні сесії) для підпису не пізніше, ніж у триденний термін з моменту прийняття. У підготовці остаточного тексту рішення до підписання можуть брати участь автори внесених поправок, зацікавлені депутати.

Стаття 103

Рішення селищної ради набирає чинності з моменту їх прийняття, якщо в рішенні не встановлено інший строк.

Стаття 104    

Рішення селищної ради нормативно-правового характеру набувають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою в них не встановлено  більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Зазначені рішення селищної ради публікуються в газеті  або   оприлюднюються  на спеціально визначеному стенді  в приміщенні селищної ради не пізніше, ніж у десятиденний термін з дня їх прийняття.

Стаття 105

Копії рішень селищної ради надсилаються в установленому порядку відповідним виконавцям, посадовим особам селищної ради та виконавчого комітету, керівникам підприємств, організацій, установ селища виходячи з теми, доручень і пропозицій, висловлених у рішеннях, у десятиденний термін з моменту набрання ними чинності.

Стаття 106

Копії рішення селищної ради, оформлені в установленому порядку, видаються за вимогою депутатів селищної ради не пізніше, ніж у десятиденний термін після закриття сесії.

Стаття 107

Рішення селищної ради, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території селища органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, посадовцями, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території селища.

Стаття 108

Рішення селищної ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено селищним головою і внесено на повторний розгляд селищної ради з обґрунтуванням зауважень.

Селищна рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути зупинене рішення в редакції, запропонованій селищним головою.

Селищна рада може прийняти рішення в редакції, запропонованій селищним головою.

Селищна рада може відхилити зауваження селищного голови по зупиненому рішенню та підтвердити його первинну редакцію не менше ніж двома третинами голосів депутатів від загального складу селищної ради, після чого рішення набирає чинності.Мінімальна кількість голосів необхідних для відхилення зауважень селищного голови по зупиненому рішенню селищної ради та підтвердження його первинної редакції  – 17.

Селищний голова та селищна рада можуть знайти взаємоприйнятну редакцію зупиненого рішення при його повторному розгляді на сесії. У такому разі рішення приймається у встановленому цим Регламентом порядку.

Стаття 109

Рішення   селищної ради у разі їх невідповідності Конституції або законам України визначаються незаконними в судовому порядку.

Стаття 110

По прийнятому рішенню селищної ради органами прокуратури може бути направлено на розгляд селищної ради подання або подання з мотивів його невідповідності чинному законодавству.

Подання органів прокуратури повинно бути розглянуто радою у встановлений 10 – денний  термін, у тому числі – на позачерговій сесії селищної ради.

Селищна рада може задовольнити або відхилити подання прокуратури.

Стаття 111

Селищна рада має право на пленарних засіданнях сесії вносити своїм рішенням зміни, доповнення та інші правки у раніше прийняте рішення селищної ради або визнати його в цілому чи окремі його розділи, абзаци, пункти такими, що втратили силу через законодавчі підстави, втрату актуальності та з інших причин .

4.8. Розгляд на сесії звернень, заяв, резолюцій, пропозицій та зауважень депутатів, уповноважених представників політичних партій, громадських і профспілкових організацій, органів самоорганізації населення, членів територіальної громади селища

 Стаття 112

Звернення, заяви, резолюції, пропозиції та зауваження депутатів селищної ради, депутатів районних у місті рад, уповноважених представників політичних партій, громадських та профспілкових організацій, органів самоорганізації населення, членів територіальної громади селища (далі – питання в «різному») можуть бути розглянуті на сесії відповідно до положень цього Регламенту.

Уповноважені представники політичних партій, громадських та профспілкових організацій, органів самоорганізації населення, члени територіальної громади селища можуть вносити питання на розгляд селищної ради відповідно до положень цього Регламенту.

Стаття 113

Для формування і підготовки  розгляду питань у «різному» їх ініціатори можуть подати повідомлення (заявки) з викладом суті питань секретарю селищної ради.

Стаття 114

Питання, віднесені до «різного», як правило, до Порядку денного сесії не включаються. При необхідності вони можуть включатися до Порядку денного сесії у встановленому цим Регламентом порядку.

Стаття 115

За наслідками розгляду питань у «різному» селищний голова (головуючий на сесії) може дати відповідні доручення органам та посадовим особам селищної ради та її виконавчого комітету.

Дані доручення передаються до апарату селищної ради для проведення організаційно-технічних заходів.

Стаття 116

Селищна рада може на своєму пленарному засіданні прийняти в установленому порядку рішення про інший порядок розгляду конкретного питання (питань), віднесеного цим Регламентом до «різного».

4.9. Розгляд депутатських запитів і запитань.

Стаття 117

Депутатське запитання – це засіб отримання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми.

Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на сесії селищної ради або дана депутату в індивідуальному порядку.

Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється, і рішення селищної ради по ньому не приймається.

Стаття 118

Депутатський запит – це підтримана селищною радою вимога депутата (депутатів) селищної ради до посадових осіб селищної ради та її органів, селищного голови, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від їх форми власності, що розташовані  або зареєстровані на території селища, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, що віднесені до відання селищної ради.

 Стаття 119

Депутатський запит може бути внесений депутатом селищної ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні у письмовій чи усній формі .

Стаття 120

Депутатський запит може бути поданий у ході підготовки до сесії або між сесіями, між пленарними засіданнями сесії письмово безпосередньо посадовій особі, до якої депутат звертається із запитом, або секретарю селищної ради для проведення необхідних організаційно-технічних заходів.

Стаття 121

Депутатський запит, наданий депутатом або групою депутатів в порядку, передбаченому статтями 119, 120 Регламенту, підлягає включенню до

порядку денного сесії селищної ради і розглядається в порядку встановленому цим Регламентом.

По депутатському запиту може проводитися обговорення і рішення приймається у встановленому Регламентом порядку.

Стаття 122

Підготовка питання до розгляду селищною радою депутатського запиту проводиться в порядку, встановленому цим Регламентом.

Стаття 123

Селищна рада може встановити строк для відповіді на депутатський запит у ході поточної або наступних сесій, а також може зобов’язати відповідний орган надати у встановлений селищною радою строк звіт про виконання рішення по запиту депутата (депутатів) селищної ради.

Стаття 124

Орган або посадова особа, яким адресовано депутатський запит, зобов’язані у встановлений законодавством  строк дати письмову відповідь на нього селищній раді і депутату (депутатам), який звернувся із запитом.

Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянутий у встановлений  термін, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити селищну раду та депутата (депутатів), який звернувся із запитом, і запропонувати інший строк, що не повинен перевищувати один місяць з дня отримання запиту.

Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні селищної ради.

Стаття 125

Депутат (депутати) селищної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит.

За наслідками відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї третини присутніх на пленарному засіданні депутатів селищної ради.

Посадові особи, яким адресований депутатський запит, інформуються у встановленому цим Регламентом порядку про дату та час обговорення селищною радою відповіді на запит.

Посадові особи, яким адресований депутатський запит, або уповноважені  ними особи мають право бути присутні на пленарному засіданні селищної ради при обговоренні відповіді на запит.

За наслідками розгляду відповіді на депутатський запит селищна рада приймає відповідне рішення.

4.10. Органи сесії селищної ради.

Стаття 126

Органами сесії селищної ради є:

комісія  (робоча група) селищної ради з підготовки питань до розгляду селищною радою;

комісія (робоча група) селищної ради з доопрацювання проекту рішення селищної ради;

погоджувальна комісія селищної ради;

робоча президія сесії селищної ради;

інші комісії,  робочі групи селищної ради, створені селищною радою на її пленарних засіданнях для вирішення питань конкретної сесії.

Стаття 127

Комісія (робоча комісія) селищної ради з підготовки питань до розгляду селищною радою може бути утворена селищною радою:

а) з числа депутатів селищної ради та спеціалістів (фахівців) у складі голови і членів комісії (робочої групи), у тому числі, якщо селищна рада на своєму пленарному засіданні приймає рішення про розгляд певного питання на наступних сесіях додатково або замість затвердженого перспективним планом роботи селищної ради;

б) із затвердженням голови комісії (робочої групи) та з умовою подальшого затвердження персонального складу комісії, порядку і термінів її роботи розпорядженням селищного голови на основі пропозицій постійних комісій селищної ради та голови комісії (робочої групи).

Стаття 128

Комісія (робоча група) селищної ради з доопрацювання проектів рішень селищної ради може бути утворена селищною радою з числа депутатів селищної ради і фахівців ( в першу чергу тих, хто висловив бажання в ній працювати) у складі голови і членів комісії (робочої групи), якщо проект рішення селищної ради не прийнятий і перенесений для розгляду селищною радою на наступному пленарному засіданні даної сесії або на наступній сесії.

Стаття 129

Погоджувальна комісія селищної ради може бути утворена селищною радою з числа депутатів селищної ради та фахівців у складі голови і членів комісії, якщо селищна рада не може прийняти рішення після його редагування, доопрацювання, повторного розгляду, але депутати, органи або посадові особи селищної ради, які внесли на розгляд дане питання, наполягають на прийнятті по ньому рішення селищної ради.

Стаття 130

Термін повноважень комісій (статті 127, 128, 129 цього Регламенту) починається з моменту їх утворення в правомочному складі і закінчується у момент прийняття

(остаточного зняття з розгляду селищною радою) рішення селищної ради з відповідного питання.

Стаття 130.1

Робоча президія сесії селищної ради  у разі необхідності обирається селищною радою після відкриття сесії у складі трьох осіб. До складу робочої президії за посадою входять селищний голова та секретар ради. Третій член робочої президії обирається з числа голів постійних комісій селищної ради.

Робоча президія сесії селищної ради надає допомогу селищному голові у веденні сесії.

4.11. Протокол засідання сесії

Стаття 131

Засідання сесії селищної ради протоколюються.

Для ведення протокольного запису засідань  сесії селищним головою за погодженням із селищною радою призначається технічний секретар з числа  працівників апарату ради або з числа депутатів ради.

Технічний секретар за тридцять хвилин до початку роботи сесії здійснює реєстрацію депутатів та запрошених на сесію осіб,

веде протокольний запис засідання сесії, відає записом бажаючих виступити, приймає звернення депутатів, їх запити, довідки, повідомлення і пропозиції, які надійшли до початку роботи сесії та передає їх селищному голові (головуючому на сесії), забезпечує опрацювання звернень громадян, що надходять на адресу селищної ради під час засідань.

Для ведення запису засідань сесії використовуються технічні засоби запису сесії.

Якщо засідання сесії селищної ради триває кілька днів, протоколи засідань складаються за кожний день окремо.

Контроль за виготовленням протоколу засідань сесій, зберіганням технічного запису сесії покладаються на секретаря ради.

Стаття 132

Протокол  засідання сесії встановленого зразка надається на підпис селищному голові або секретарю селищної ради (головуючому) не пізніше, ніж у двотижневий термін після закриття роботи сесії.

Стаття 133

Протокол сесії зберігається у апараті селищної ради.

Витяги з протоколів сесії, оформлені в установленому порядку, можуть видаватися на підставах письмової заяви на ім’я селищного голови:

а) депутатам селищної ради;

б) правоохоронним органам;

в) керівникам комунальних підприємств селищної ради.

Стаття 134

Витяги з протоколу сесії готуються працівниками апарату селищної ради. Витяги з протоколу підписуються керуючим справами виконкому селищної ради та ставиться печатка апарату селищної ради.

РОЗДІЛ V
Організація і проведення голосування

Стаття 135

Лічильна комісія селищної ради обирається селищною радою з числа  депутатів селищної ради у кількості п’яти  осіб у складі голови , заступника голови, секретаря на строк повноважень селищної ради, для організації та підрахунку результатів відкритого, поіменного, таємного та рейтингового голосування.

Засідання  лічильної комісії є правомочним за умови присутності на ньому не менше трьох членів.

Стаття 136

При проведенні відкритого голосування  селищний голова (головуючий на засіданні) ставить на голосування питання, що розглядаються на сесії по порядку: «за», «проти», «утрималися».

Результати голосування підраховуються членами лічильної комісії по рядах в залі, передаються голові (заступнику голови, секретарю) лічильної комісії, який підсумовує голоси та інформує селищну раду про кількість депутатів, які проголосували «за», «проти», «утрималися»  від голосування.

Стаття 137.

Для проведення таємного голосування лічильна комісія виготовляє бюлетені для голосування в кількості, що дорівнює числу депутатів, які набули повноважень плюс один, і опечатує виборчу скриньку.

Бюлетені завіряються підписом голови(заступником голови) лічильної комісії.

Кожному депутату, а також селищному голові у разі, якщо він бере участь у голосуванні,  лічильна комісія видає один бюлетень, про що робиться відмітка у списку депутатів, що складається за формою списків реєстрації.

Бюлетені, не отримані голосуючими у зв’язку з їх відсутністю або з інших причин, погашаються лічильною комісією шляхом обрізання правого нижнього кута.

Бюлетень повинен містити:

а) при голосуванні по посадовій особі – посаду, по якій проводиться голосування, прізвище, ім’я, по батькові кандидатури, формування питання, що ставиться на голосування. Справа, напроти прізвища кандидатури, розміщуються зверху вниз три порожні квадрати, перед якими, відповідно, робляться написи: «за», «проти», «утримався»;

б) при голосуванні за одним проектом рішення селищної ради – найменування проекту рішення, по якому проводиться голосування. Справа, напроти найменування проекту рішення селищної ради, розміщуються зверху вниз три порожні квадрати, перед якими, відповідно, робляться написи: «за», «проти», «утрималися»;

в) при голосуванні по двох і більше варіантах проекту рішення селищної ради – найменування варіантів рішень зверху вниз у порядку їх надходження для голосування. Справа, напроти кожного найменування, розміщуються порожні квадрати.

В кінці всіх найменувань варіантів проектів рішень розміщуються зверху вниз написи: не «підтримую жоден варіант проекту рішення»; «утримався від голосування». Праворуч від цих написів розміщуються порожні квадрати.

Порядок заповнення бюлетеня.

Бюлетень заповнюється голосуючим особисто у кабінці для голосування або в окремій кімнаті.

При голосуванні за вищезазначені варіанти «а» і «б» голосуючий робить відмітку «+» або іншу у відповідному квадраті.

При голосуванні за вищевикладеним варіантом «в» голосуючий робить відмітку «+» або іншу в квадраті напроти варіанту проекту рішення, який він підтримує, або напроти одного відповідного запису, розташованого нижче від найменувань варіантів проектів рішень.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, не завірені підписом голови (заступником голови) лічильної комісії і в яких зроблено більше однієї відмітки.

Дописані в бюлетені відомості при підрахунку  голосів не враховуються.

Результати голосування оформляються протоколом встановленого зразка за підписом голови ( заступника голови, секретаря) лічильної комісії та передаються до апарату селищної ради.

Стаття 138

Протоколи лічильної комісії за результатами таємного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії, на якій проводилося відповідне голосування.

Заповнені бюлетені таємного голосування зберігаються  з протоколом відповідної сесії у встановленому законодавством порядку, після чого знищуються лічильною комісією згідно з актом.

Результати голосування, що оголошені лічильною комісією, селищна рада приймає до відома.

Стаття 139

Поіменне голосування проводиться за пропозицією депутата, селищного голови, підтриманою не менше як однією третиною депутатів від загального складу селищної ради.

Поіменне голосування здійснюється відкритим поіменним голосуванням, яке проводить селищний голова (головуючий на засіданні).

При проведенні поіменного голосування після оголошення селищним головою (головуючим на засіданні) прізвище депутата, депутат підводиться з місця і виголошує свій вибір «за», «проти» або «утрималися», про що селищним головою (головуючим на засіданні) робиться відповідна відмітка в аркуші поіменного голосування.

Стаття 140

Рейтингове голосування проводиться для визначення найбільш прийнятного рішення чи визначення найбільш прийнятної кандидатури обрання, затвердження, призначення та якої віднесено до компетенції селищної ради, та в інших випадках визначених селищною радою. Рейтинговим є голосування, при якому на голосування виноситься кілька альтернативних пропозицій. При цьому прийнятою вважається пропозиція (альтернатива), що отримала найбільшу кількість голосів «за» незалежно від співвідношення до кількості осіб, які прийняли участь у голосуванні. З питань чи кандидатур, які набрали найбільшу кількість голосів під час рейтингового голосування, рішення приймаються у порядку встановленому цим Регламентом.

Стаття 141

Відкрите, поіменне, таємне, рейтингове голосування з одного і того ж питання може бути проведено повторно за ініціативи селищного голови, постійної  комісії або за пропозицією лічильної комісії через технічні або інші поважні причини на підставі процедурного рішення селищної ради.

 Стаття 142

Депутати мають право не брати  участі  в голосуванні з того або іншого питання Порядку денного сесії, про що можуть заявити

перед початком  голосування або після підведення його підсумків.

РОЗДІЛ VІ
ДЕПУТАТСЬКІ ФОРМУВАННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

Стаття 143

Депутати селищної ради на основі єдності поглядів або  партійного членства можуть об’єднуватися в депутатські фракції чисельністю не менше трьох депутатів.

Депутат селищної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

Стаття 144

Основну мету і задачі діяльності депутатських фракцій визначають депутати, які об’єдналися в ці фракції, відповідно до чинного законодавства та повноважень депутатів селищної ради, передбачених законом. Депутатські фракції селищної ради можуть співпрацювати з відповідними депутатськими фракціями обласної та районних у місті Кіровограді рад.

Стаття 145

Депутатська фракція може бути утворена у будь-який час протягом строку повноважень селищної ради поточного скликання на визначений депутатською фракцією період, але не більше, ніж на строк повноважень селищної ради.

Депутатська фракція вважається утвореною, якщо про це прийнято рішення не менше, ніж трьох депутатів селищної ради.

Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначаються самою фракцією.

Депутати селищної ради, що входять до складу депутатської фракції, можуть вибрати у встановленому ними порядку керівника (координатора)  депутатської фракції.

Стаття 146

Рішення про об’єднання депутатів селищної ради у фракцію направляється селищному голові, який доводить його до відома селищної ради на найближчій сесії або пленарному засіданні поточної  сесії.

У випадку, якщо сесію веде не селищний голова, вказане рішення доводиться до відома селищної ради головуючим на сесії (пленарному засіданні).

До рішення про об’єднання депутатів селищної ради у фракцію, що направляється селищному голові, додається письмове повідомлення про об’єднання депутатів селищної ради у фракцію із зазначенням її назви, персонального складу та партійної приналежності членів фракції, інформації про керівника (координатора) фракції, а також у разі необхідності – про мету та завдання діяльності фракції.

Стаття 147

Організація діяльності депутатських фракцій покладається на селищного голову, який може, з урахуванням пропозицій фракцій, розробити положення про організацію діяльності депутатських фракцій та довести це положення до відома селищної ради.

Стаття 148

Порядок роботи, проведення засідань, прийняття рішень та інші організаційні питання діяльності фракції визначаються самою фракцією.

Стаття 149

Депутатська фракція має право:

 • на пропорційне представництво в постійних і тимчасових комісіях селищної ради;
 • попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує селищна рада;
 • на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні селищної ради з кожного питання порядку денного сесії селищної ради;
 • об’єднувати зусилля з іншими депутатськими фракціями для створення більшості в селищній раді чи опозиції;
 • перед голосуванням за той чи інший проект рішення селищної ради провести нараду. При цьому в засіданні сесії селищної ради робиться перерва на визначений селищною радою час, але не більш ніж на 20 хвилин, після закінчення якого і за наявності кворуму голосування може бути проведено без депутатів, що входять у депутатську фракцію.

З підстав вказаних у цій статті може бути зроблено не більше двох перерв у пленарному засіданні сесії на день.

 Стаття 150

Депутатська фракція може у будь-який час змінити свій склад, переглянути або відкоригувати мету та завдання своєї діяльності у встановленому фракцією порядку, про що повідомляється селищний голова, який доводить цю інформацію до відома селищної ради в установленому порядку.

Стаття 151

Діяльність депутатської фракції припиняється:

 • при скороченні її чисельності до меншої ніж установленої цим Регламентом;
 • прийняті депутатською фракцією рішення про саморозпуск;
 • при  закінченні строку, на який депутати селищної ради об’єдналися в депутатську фракцію, або строку повноважень селищної ради.

Стаття 152

Депутати селищної ради на основі їх взаємної згоди для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах можуть об’єднуватись в депутатські групи.

Депутатська група може бути утворена у будь-який час протягом строку повноважень ради або на визначений період за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу, у кількості не менш як трьох  депутатів.

Депутати, які створили депутатську групу, обирають керівника депутатської групи. Депутатська група реєструється селищною радою за поданням керівника депутатської групи, до якого додається письмове повідомлення про сформування депутатської  групи, підписане депутатами цієї групи, із зазначенням назви групи, персонального складу та партійної належності членів групи.

Організація діяльності депутатських груп визначається селищною радою. Рада сприяє діяльності зареєстрованих депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Діяльність депутатських груп припиняється:

 • у разі вибуття окремих депутатів, внаслідок чого її чисельність стає меншою ніж три депутата;
 • у разі прийняття членами депутатської групи рішення про її розпуск;
 • після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу або строку повноважень ради.

РОЗДІЛ VII.
ПОСТІЙНІ  КОМІСІЇ

Стаття 153

Постійні комісії селищної ради є органами селищної ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень селищної ради, її виконавчого комітету.

Голова постійної комісії звітує перед селищною радою за пропозицією селищного голови або на вимогу постійної комісії, яку він очолює, або за рішенням ради.

Постійні комісії є підзвітними селищній раді та відповідальними перед нею.

Жодна постійна комісія не має права виступати від імені селищної ради.

Стаття 154

Перелік, порядок обрання, функціональна спрямованість та порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються селищною радою у відповідності із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 155

Голова постійної комісії селищної ради обирається селищною радою з числа її депутатів на строк повноважень постійної комісії і здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю. Порядок висування кандидатури на посаду голови комісії визначається у Положенні про постійні комісії селищної ради.

Повноваження голови постійної комісії селищної ради можуть бути достроково припинені рішенням селищної ради.

РОЗДІЛ VIII
ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 156

Селищна рада може утворити з числа депутатів селищної ради тимчасові контрольні комісії, що є органами селищної ради, для здійснення контролю з конкретно визначених селищною радою питань, віднесених до повноважень місцевого самоврядування.

Стаття 157

Рішення селищної ради про створення тимчасової контрольної комісії селищної ради, про її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову, вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу селищної ради.

Порядок роботи комісії, обрання заступника голови і секретаря комісії, а також інші питання організації діяльності комісії вирішуються на її засіданнях.

Стаття 158

Засідання тимчасових контрольних комісій селищної ради проводяться, як правило, закриті.

Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії селищної ради, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала ним відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 159

Тимчасові контрольні комісії селищної ради представляють селищній раді звіти про свою роботу і вносять відповідні пропозиції, проекти рішень на розгляд селищної ради у встановленому цим Регламентом порядку.

Стаття 160

Повноваження тимчасової контрольної комісії селищної ради припиняються з моменту прийняття селищною радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень селищною радою.

РОЗДІЛ ІХ
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 161

В резолютивній частині рішень селищної ради, як правило, має бути пункт, що визначає орган або посадову особу селищної ради, на яку покладається контроль за виконанням цього рішення селищної ради.

Стаття 162

Для організації контролю за виконанням рішення селищної ради посадова особа, орган селищної ради, на яких покладено контроль, може вживати такі заходи:

 • організація перевірки виконання рішення селищної ради, за наслідками якої надаються рекомендації для розгляду виконавцями, а в необхідних випадках – для розгляду виконавчим комітетом, постійними комісіями селищної ради або сесією селищної ради;
 • організація підготовки питання про хід виконання рішення селищної ради для розгляду селищною радою, якщо це було передбачено рішенням або в ході перевірок з’явилася така необхідність;
 • аналіз письмової інформації виконавців про хід виконання рішення селищної ради, якщо подання такої інформації було передбачено цим рішення;
 • організація розгляду ходу виконання рішення селищної ради на засіданнях виконавчого комітету, постійних комісій селищної ради на підставі відповідно підготовленого аналізу;
 • організація висвітлення ходу виконання рішення селищної ради у засобах масової інформації;

інші організаційні заходи на розсуд відповідальних за контроль виконання рішення селищної ради.

Стаття 163

На підставі відповідного аналізу ходу виконання рішення селищної ради посадова особа, орган, на яких покладено контроль за виконанням рішення селищної ради, інформує на кожній сесії письмово про хід виконання рішення селищної ради. При цьому можуть вноситися такі пропозиції:

 • про зняття з контролю рішення (або окремих його пунктів) як таких, що виконані;
 • про продовження термінів дії рішення селищної ради (або окремих його пунктів) на підставі необхідної аргументації;
 • про доповнення чи зміни в рішенні (або окремих його пунктах) з певних причин;
 • про втрату рішенням (або окремими його пунктами) чинності у зв’язку зі зміною законодавства, зміною обставин чи іншими причинами.

Стаття 164

Рішення селищної ради (або окремі його пункти) може бути знято з контролю за умови його повного виконання (виконання окремих його пунктів).

Стаття 165

Строки дії рішення селищної ради (або окремих його пунктів) можуть бути продовжені селищною радою, якщо встановлені строки виконання рішення селищної ради (окремих його пунктів) закінчилися, але існують об’єктивні причини або умови для їх продовження.

Стаття 166

Рішення селищної ради (або окремі його пункти) може бути доповнено новими положеннями, змінено у зв’язку з певними обставинами, змінами законодавства.

Стаття 167

Селищна рада приймає рішення про визнання раніше прийнятого рішення селищної ради (окремих його пунктів) таким, що втратило чинність у випадках:

 • прийняття рішення селищної ради, яке змінює положення раніше прийнятого рішення (або окремих його пунктів):
 • втрати актуальності, зміни обставин, що спонукали до прийняття цього рішення (або окремих його пунктів);
 • зміни законодавства України;
 • відміни раніше прийнятого рішення (або окремих його пунктів) судом в установленому порядку;
 • внесення подання органами прокуратури по раніше прийнятому рішенню (окремих його пунктах), якщо аргументи подання органів прокуратури визнані селищною радою обґрунтованими.

Стаття 168

Питання про зняття рішення селищної ради (окремих його пунктів) з контролю, продовження термінів дії, доповнення або зміни, готуються та вносяться на розгляд селищної ради, як правило, за ініціативою органу, посадової особи, на яку покладено контроль за виконанням відповідного рішення селищної ради у встановленому цим Регламентом порядку.

РОЗДІЛ Х
НАРАДИ КЕРІВНИКІВ ДЕПУТАТСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

Стаття 169

З метою організації та координації виконання положень цього Регламенту, організації та координації діяльності депутатських формувань селищний голова, а також за його дорученням секретар селищної  ради можуть скликати та проводити наради керівників постійних комісій, депутатських формувань селищної ради (далі-наради).

Строки скликання, порядок проведення нарад визначаються селищним головою з урахуванням норм та положень цього Регламенту.

Організаційно-технічні заходи щодо підготовки та результатів нарад здійснюються секретарем селищної ради.

Стаття 170

Керівники постійних комісій, депутатських формувань інформують депутатів, які входять до їх складу, про розгляд питань на нарадах, а також у ході нарад оголошують позицію очолюваних ними депутатських формувань, вносять відповідні пропозиції.

Стаття 171

У разі необхідності на наради можуть запрошуватися депутати селищної ради, які виявили бажання внести пропозиції з питань підготовки сесій, а також з інших питань діяльності селищної ради, її органів та їх посадових осіб, депутатських формувань.

Стаття 172

Секретар селищної ради може проводити робочі наради керівників депутатських формувань з питань діяльності селищної ради та її органів.

На робочих нарадах можуть бути присутніми депутати селищної ради, які бажають обґрунтувати конкретні пропозиції по проектах рішень селищної ради або підняти інші питання роботи селищної ради та депутатських формувань.

РОЗДІЛ ХІ
ОБРАННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ТА ЇЇ ОРГАНІВ

Стаття 173

Секретар селищної ради обирається за пропозицією селищного голови селищною радою з числа її депутатів шляхом таємного голосування на строк повноважень селищної ради і працює в селищній раді на постійній основі.

Висування кандидатури відбувається під час засідання сесії. При цьому називається прізвище, ім’я та по батькові кандидата.

Депутат, який названий кандидатом, повинен повідомити раду про свою згоду на участь у виборах або відмову, що не підлягає обговоренню.

Кандидат на посаду секретаря селищної ради виступає з програмною заявою, тривалість якої не повинна перевищувати п’ятнадцять хвилин.

Після виступу кандидата на посаду секретаря селищної ради проводиться обговорення у порядку визначеному  цим Регламентом.

Виступаючі в обговоренні мають право на  агітацію «за» або «проти» кандидата, який запропонований селищним головою з додержанням правил депутатської етики.

Секретар ради вважається обраним або таким, повноваження якого достроково припинені, якщо за нього при голосуванні подано більше половини голосів депутатів від загального складу селищної ради – 14.

Пропозиція щодо кандидатури секретаря селищної ради може бути внесена на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу селищної ради у разі, якщо:

– на день проведення першої сесії селищної ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори селищного голови;

– рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану селищним головою;

– протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії селищної ради селищний голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

– на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку із достроковим припиненням його повноважень селищний голова не вніс на розгляд ради  кандидатуру на посаду секретаря ради;

– посада секретаря ради стає вакантною під час вакантної посади селищного голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу селищної ради згідно з п.8 цієї статті, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить селищний голова.

Про обрання секретаря селищної ради або дострокове припинення  його повноважень приймається рішення ради шляхом таємного голосування.

Стаття 174

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради, керуючий справами виконавчого комітету селищної ради затверджуються рішенням селищної ради за пропозицією селищного голови.

Порядок висування і обговорення кандидатур заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради, керуючого справами виконавчого комітету проводиться в порядку, передбаченому статтею 173 цього Регламенту.

Повноваження заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради, керуючого справами виконкому селищної ради можуть бути достроково припинені за пропозицією селищного голови рішенням селищної ради у порядку і на підставах встановлених чинним законодавством.

Стаття 175

В порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада затверджує структуру та   загальну чисельність апарату ради.

Після обрання виконавчого комітету чергового скликання, селищна рада в обов’язковому порядку затверджує структуру і загальну чисельність апарату Новенської селищної ради.

Посадові особи виконавчих органів селищної ради призначаються на посаду та звільняються з посади селищним головою у порядку, передбаченому Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Про такі призначення та звільнення селищний голова інформує постійні профільні комісії та селищну раду на черговому пленарному засіданні сесії.

 Стаття 176

Селищний голова звітує перед селищною радою про роботу виконавчих органів селищної ради на вимогу не менше половини депутатів від складу селищної ради.

Секретар селищної ради звітує перед селищною радою про виконання своїх обов’язків на вимогу селищного голови або відповідно до рішення селищної ради.

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради, керуючий справами виконкому селищної ради звітують перед селищною радою на вимогу селищного голови або відповідно до рішення селищної ради.

Стаття 177

У разі дострокового припинення повноважень селищного голови на час до набуття повноважень новообраним селищним головою, обов’язки селищного голови по організації роботи селищної ради виконує секретар селищної ради.

РОЗДІЛ ХІІ.
Виконавчі органи  ради.

Стаття178

Виконавчий комітет селищної ради відповідно до Конституції України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” утворюється відповідним рішенням селищної ради.

Виконавчі органи ради утворюються радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством;

Виключною компетенцією ради є внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск у встановленому законодавством порядку;

Кандидатури членів виконавчого комітету вносить на розгляд ради   голова. Кандидатури на обрання та звільнення заступників голови також вносить селищний голова за відповідним проектом рішення.

Перед внесенням на розгляд ради кандидатур заступників голови, членів виконавчого комітету, інших кадрових пропозицій, вони обговорюються у постійних комісіях і депутатських фракціях (групах), які готують щодо кандидатур мотивовані висновки і при необхідності роблять доповіді на пленарних засіданнях.

Постійні комісії, які обговорюють вказані кандидатури перед своїм засіданням повинні отримати від апарату ради інформаційні матеріали щодо цих кандидатур. Претенденти на посади заступників голови виступають на пленарному засіданні, відповідають на запитання та обговорюються на пленарному засіданні.

В обговоренні кандидатур на посади заступників голови, членів виконкому можуть брати участь тільки голова, секретар та депутати ради.

Рада приймає рішення проголосування щодо

кожної кандидатури окремо чи списком. Якщо запропонована головою кандидатура (кандидатури)до складу виконавчого комітету не отримала підтримки необхідної  більшості депутатів, голова представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове голосування;

Виконавчі органи ради підзвітні і підконтрольні раді, здійснюють повноваження, які визначені чинним законодавством та окремим рішенням про розмежування повноважень між виконавчими органами ради  та  умови  їх  здійснення.

Засідання виконавчого комітету селищної ради проводяться відповідно до плану роботи виконавчого комітету один раз на місяць, а також скликаються в міру необхідності.
Засідання правомочні у разі присутності більше половини загального складу виконавчого комітету.

Рекомендації прийняті за рішенням постійних депутатських комісій  обов’язкові до розгляду виконавчим комітетом селищної ради.

Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.

Регламент діяльності виконавчого комітету ухвалює селищна рада.

РОЗДІЛ ХIII.
ДИСЦИПЛІНА ТА ЕТИКА В ДІЯЛЬНОСТІ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 179

Присутні на пленарних засіданнях селищної ради депутати та запрошені не повинні вживати образливі висловлення, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні селищної ради має право попереджати виступаючого про неприпустимість подібних висловлювань та закликів.

Якщо головуючий на пленарному засіданні селищної ради звертається до виступаючого, останній повинен негайно зупинити свій виступ.

Стаття 180

Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні селищної ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, що виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу пленарного засідання селищної ради.

У разі порушення Регламенту присутнімина засіданні сесії особами, застосовуються як крайній захід впливу на порушника за вчинення ним дій, які грубо порушують вимоги цього Регламенту, в т.ч. не реагування на вимоги головуючого, зухвале продовження вчинення порушення, непідкорення процедурним рішенням ради щодо нього, вчинення лайки, бійки, знаходження в нетверезому стані.

Порушник зобов’язаний самостійно покинути залу засідань. У випадку невиконання цієї вимоги, з метою належного забезпечення проведення сесії ради, головуючим вживаються заходи, щодо видалення порушника з зали працівниками поліції.

Стаття  181

Під час пленарного засідання селищної ради депутатита посадові особи повинні утримуватись від дій, що перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуки, оплески, вставання тощо). Головуючий на пленарному засіданні селищної ради продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ було перервано.

Стаття 182

Якщо депутатабо посадова особа своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання селищної ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально та закликає до порядку.  Після повторного попередження головуючий може припинити пленарне засідання на певний час або поставити на розгляд селищної ради питання про позбавлення депутатаабо  посадову особуслова на поточному засіданні селищної ради.

Рішення про позбавлення депутатаабо посадову особу слова на поточному засіданні селищної  ради приймається після короткого обговорення більшістю голосів від числа присутніх і заноситься до протоколу пленарного засідання.

Депутати та посадові особи Новенської селищної ради повинні вживати заходів, щодо недопущення порушення Закону України «Про запобігання корупції».

РОЗДІЛ ХІV.
ВИТРАТИ

Стаття 183

Витрати, необхідні для виконання положень цього Регламенту, фінансуються за рахунок селищного бюджету і повинні бути оформлені належним чином.

Стаття 184

Виконавчі органи зобов’язані надавати право депутату вільно і безоплатно користуватись належними раді та її виконавчим органам технічними засобами, приміщеннями, канцелярськими приладами та матеріалами, телефонним зв’язком та транспортом, необхідними для виконання депутатських повноважень, підготовки та проведення засідань постійних чи тимчасових контрольних комісій та сесій селищної ради.

Стаття 185

Організація забезпечення депутата всім необхідним для виконання ним своїх повноважень покладається на селищного голову, секретаря ради, апарат ради та виконавчий комітет.